7.2. Стратегія діяльності підприємства ресторанного господарства: її зміст та порядок розробки

Поняття “стратегія” увійшло в економічну практику в 50-ті роки ХХ ст. як відповідь на зростання значущості факторів зовнішнього середовища для життєдіяльності підприємства. Суть нового підходу до управління діяльністю підприємства ресторанного господарства полягає в тому, що підприємство розглядається як складна виробнича, економічна і соціальна система, що розвивається. Вона змінюється в часі, підлягає впливу факторів зовнішнього середовища і сама впливає на нього.

Функціонування підприємства в нових умовах висуває на перший план вирішення проблем, що пов'язані з вибором і закріпленням певної частки ринку, формуванням конкурентного статусу підприємства і його підтримкою. Вирішенню цих проблем сприяє розробка стратегії розвитку підприємства.

Формування стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства дозволяє:

- визначити напрямок поведінки підприємства на ринку з урахуванням умов зовнішнього середовища;

- оцінити конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства;

- сформулювати глобальну мету його діяльності та цілі нею визначені;

- визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених цілей, та забезпечити їх найбільш ефективне використання.

Під стратегією підприємства ресторанного господарства розуміють процес формування генерального перспективного напрямку його розвитку на основі визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища, розробки заходів, які забезпечують їх досягнення.

В процесі обґрунтування напрямків діяльності підприємства можуть формуватися різні типи стратегії, які класифікують за наступними ознаками ):

1. Залежно від масштабу розробки виділяють:

- загальну (генеральну) стратегію, яка являє собою процес розробки найбільш загальних концептуальних засад розвитку підприємства;

- допоміжні (підтримуючі) стратегії, в ході яких визначаються заходи та програми, необхідні для досягнення основної стратегічної мети підприємства.

2. За напрямками діяльності виділяють такі види допоміжних стратегій: -

маркетингова;виробнича (операційна); -

фінансова; -

інноваційна; -

стратегія здійснення інших напрямків та видів діяльності.

3. Залежно від виду ресурсів розробляють допоміжні стратегії: -

формування та використання трудових ресурсів;

- формування та використання матеріально-технічної бази; -

формування власного капіталу; -

залучення позикового капіталу та інших ресурсів.

4. За функціональним принципом виділяють такі допоміжні стратегії: -

товарна; -

взаємодії з ринками ресурсів; -

управління доходами, витратами та прибутком; -

стимулювання персоналу; -

інвестиційна; -

управління активами; -

запобігання банкрутству; -

управління ризиком.

5. Залежно від термінів реалізації стратегії можуть бути: -

короткострокові (до 1 року); -

середньострокові (на 3-5 років); -

довгострокові.

6. Залежно від темпів розвитку виділяють стратегії:

- “прискореного зростання” - передбачає щорічне значне підвищення рівня цілей над досягнутими показниками; характерна для підприємств, що розвиваються, пов'язана з високим ризиком;

- “обмеженого зростання” - є найбільш поширеною, для якої характерне встановлення цілей від досягнутого; характерна для підприємств, що задоволені своїм становищем, прибуткові та ефективні;

- “збереження становища” - орієнтована на забезпечення стабільного становища підприємства на ринку, зміцнення його ринкових позицій. Показники діяльності підприємства визначаються, виходячи з темпів, що прогнозуються, та характеру зміни ринку;

- “скорочення” - приймається тоді, коли показники діяльності підприємства погіршуються, при економічному спаді та загрозі банкрутства.

В межах даної стратегії можливі наступні альтернативи:

- ліквідація підприємства;

- реорганізація або ліквідація окремих підрозділів підприємства;

- скорочення обсягів діяльності та її переорієнтація (диверсифікація).

7. Залежно від способів забезпечення розвитку виділяють стратегії:

- концентрованого розвитку - передбачає розвиток підприємства за рахунок удосконалення діяльності в межах освоєного ринку;

- диверсифікаційного розвитку - передбачає розвиток підприємства за рахунок диверсифікації діяльності та освоєння нових ринків збуту;

- інтегрованого розвитку - передбачає розвиток підприємства за рахунок утворення нових структурних підрозділів, розвитку нових видів діяльності, застосування інтеграції з контрагентами.

Стосовно різних напрямків діяльності, видів ресурсів можуть використовуватися різні стратегічні моделі розвитку або комбінаційний підхід.

8. Залежно від стадії життєвого циклу підприємства, стратегії можуть забезпечувати “народження підприємства”, його “дитинство”, “юність”, перехід на стадію “рання зрілість”, “повна зрілість”, “старіння”.

Формування стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства є складним творчим процесом, який потребує високої кваліфікації виконавців.

Фактори, що впливають на обґрунтованість стратегії підприємства:

- об'єктивні: наявність інформації про зовнішнє оточення, кон'юнктуру ринків, конкурентний статус підприємства, ефективність діяльності та ін.;

- суб'єктивні: знання, вміння та навички виконавців.

Принципи розробки стратегії:

1) орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства та економічні інтереси його власників;

2) багатоваріантність можливих напрямків розвитку, яка обумовлена динамічністю зовнішнього середовища діяльності підприємства;

3) безперервність розробки стратегії, постійна адаптація змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах;

4) комплексність розробки стратегії, узгодженість рішень за напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями.

Етапи розробки стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства (рис.

1):

Рис. 1 - Етапи розробки стратегії розвитку підприємства 1.

Усвідомлення місії підприємства.

Під місією підприємства розуміють генеральну глобальну ціль (причину, мотив) створення і функціонування підприємства (з точки зору його власників).

У більшості випадків місією підприємства є виробництво продукції (надання послуг), що відповідає потребам ринку та сприяє отриманню максимально можливого прибутку (це відповідає суті підприємницької діяльності).

2. Вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на діяльність підприємства.

Необхідність цього викликана впливом зовнішнього середовища на життєдіяльність підприємства. Воно не тільки визначає загальні умови ведення бізнесу, організацію підприємницької діяльності, але й обумовлює ринковий успіх (невдачу) підприємства, темпи його розвитку та результати діяльності.

3. Оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства, яка передбачає:

- аналіз ефективності господарської діяльності та оцінку стратегічного потенціалу підприємства, що покликані визначити його внутрішні проблеми;

- оцінку конкурентоспроможності підприємства, яка має за мету визначення його конкурентних переваг, що є запорукою зростання обсягів товарообороту й прибутку, та слабких сторін, які призводять до втрати частки ринку;

- оцінку конкурентного статусу підприємства, що спрямована на оцінку його внутрішніх можливостей зросту, підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу.

4. Формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства.

Визначається система стратегічних цілей підприємства, які повинні мати: зміст; обсяг; спосіб вираження; рівень, якого необхідно досягти; період часу.

Процес формування цілей складається з двох етапів:

- якісне визначення цілей (наприклад, завоювання ринку);

- уточнення, узгодження, конкретизація та кількісне визначення цілей у вигляді системи показників діяльності, яких прагне досягти підприємство.

5. Розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка (вибір).

Поставлені цілі розвитку підприємства можуть досягатися різними способами. Для їх визначення та оцінки ефективності розробляються стратегічні альтернативи (варіанти розвитку). Їх відмінностями є: форми, методи, засоби, шляхи, час і ступінь досягнення, обсяг ресурсного потенціалу тощо.

Оцінка стратегічних альтернатив та вибір найбільш доцільної проводиться за наступними параметрами:

- узгодженість стратегії із зовнішнім середовищем;

- внутрішня збалансованість стратегії;

- реалізованість стратегії з урахуванням наявного ресурсного потенціалу;

- прийнятність рівня ризиків, пов'язаних із здійсненням стратегії;

- результативність стратегії.

6. Здійснення заходів, що спрямовані на реалізацію розробленої стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства.

Такими заходами є:

- розробка системи забезпечуючих (функціональних) стратегій, які визначають стратегічні цілі та основи управління ресурсами, економічними показниками, окремими видами та напрямками діяльності підприємства;

- формування політики підприємства за окремими напрямками діяльності, які являють собою форму реалізації загальної стратегії в розрізі окремих цілей виробничої, торговельної та фінансової діяльності;

- розробка системи тактичних планів, в яких встановлюється послідовність і терміни досягнення стратегічних показників, визначаються показники діяльності структурних підрозділів, ефективність використання ресурсів.

7. Моніторинг ходу реалізації стратегії та оцінка необхідності її коригування.

На цьому етапі роботи, який триває протягом всього періоду реалізації стратегії, проводиться моніторинг досягнення поставлених стратегічних цілей, контролюється стан внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.

Своєчасне внесення уточнень і доповнень в стратегію розвитку є запорукою успішного функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей.

<< | >>
Источник: Жарко. Менеджмент ресторанного хозяйства.

Еще по теме 7.2. Стратегія діяльності підприємства ресторанного господарства: її зміст та порядок розробки:

 1. РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Тема 7. СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
 2. 7.4. Організація планування господарсько-фінансової діяльності підприємства ресторанного господарства
 3. 9.1. Мета та завдання управління ефективністю діяльності підприємства ресторанного господарства
 4. 7.1. Система стратегічних цілей діяльності підприємства ресторанного господарства та фактори, що її обумовлюють
 5. РОЗДІЛ 2. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Тема 4. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 6. Тема 9. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 7. 4.3. Управління збутовою діяльністю підприємства ресторанного господарства
 8. 6.1. Характеристика забезпечуючої системи підприємства ресторанного господарства
 9. 8.3. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства
 10. 1.2. Механізм дії підприємства ресторанного господарства в ринкових умовах
 11. 6.3. Управління виробничими запасами на підприємствах ресторанного господарства
 12. 5.3. Потужність виробничої системи підприємства ресторанного господарства
 13. 8.4. Інструментарій стратегічного аналізу в управлінні конкурентоспроможністю підприємства ресторанного господарства
 14. 6.2. Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства ресторанного господарства