<< Предыдушая Следующая >>

Тестовий контроль


Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає:
а) першому рівню конкурентоспроможності;
б) другому рівню конкурентоспроможності;
в) третьому рівню конкурентоспроможності;
г) четвертому рівню конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:
а) знижує потенціал прибутковості сегменту;
б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;
в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;
г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:
а) дешеві канали збуту;
б) низькі витрати;
в) стандартизацію товарів;
г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:
а) рангів;
б) різниць;
в) балів;
г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:
а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;
б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;
в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;
г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства націлений на:
а) максимальне задоволення потреб споживачів;
б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;
в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;
г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT-аналізу:
а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;
б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;
в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;
г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT-аналізу визначаються:
а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;
б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;
в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;
г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9.
До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:
а) репутація (імідж);
б) соціальна відповідальність;
в) законодавча і нормативна база;
г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:
а) силу підприємства;
б) слабкість,
в) зовнішню можливість,
г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:
а) показник інтенсивності конкуренції;
б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;
в) звичайна конкурентна сила підприємства;
г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE:
а) маркетингові можливості підприємства;
б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;
в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;
г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE визначаються конкретні показники для оцінки:
а) на початковому;
б) на етапі розробки критеріїв;
в) на етапі узгодження стратегії;
г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE, рекомендованою стратегією є:
а) консервативна стратегія;
б) захисна стратегія;
в) конкурентна стратегія;
г) агресивна стратегія.

15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/McKinsey рекомендується за умов:
а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану підприємства;
б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності підприємства;
в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;
г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності підприємства.


<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Тестовий контроль

 1. Резюме
  В этой главе рассматриваются эффективность, достоинства и недостатки собеседований, тестов при отборе сотрудников, включая собеседования по телефону, телеконференции и видеоинтервью. Указывается, что интервьюеры, также как и кандидаты, проходят проверку. В отличие от тестов на оценку профессионального уровня, предлагается с осторожностью относиться к тестам на выявление способностей, интеллекта и
 2. Резюме
  Обычно выделяют пять этапов найма на работу: анализ трудовых операций, поиск, отбор кандидатов, проведение собеседований и тестов. Анализ трудовых операций включает в себя описание работы, квалификационные требования, условия работы. Все это основывается на испытанных приемах определения круга обязанностей как необходимого условия для проведения аттестации. Менеджеры по кадрам обычно используют
 3. Знаковый и непосредственный подходы к диагностике.
  Как мы видели, в поведенческой диагностике акцент делается на отдельных переменных (на конкретных целевых формах поведения) и на получении надежных объективных данных. Поведенческая диагностика отличается от некоторых других способов измерения личности прежде всего тем, что интерес представляет поведение само по себе, а не некий теоретический конструкт (сила Я, экстраверсия), предположительно
 4. Т есты
  Менеджеры, занимающиеся отбором сотрудников, должны знать, какие именно тесты используются в их компании для проверки новых сотрудников — профессиональные тесты, например, для стенографистов или сварщиков, или медицинское обследование, дабы убедиться, что кандидат годен для этой работы. Существуют также тесты на выявление способностей и личностных качеств. Вполне возможно, что вашим стажерам,
 5. Комментарий к данным проективных тестов
  Что можно сказать о данных, извлеченных из проективных тестов, особенно если учесть тесную связь этих тестов с психоаналитической теорией? Неструктурированность тестов порождает множество субъективных реакций, связанных с уникальными аспектами личности Джима. Более того, замаскирован-ность истинных целей тестирования, которая является важной особенностью проективных тестов, позволяет заглянуть за
 6. Ответы на вопросы тестов
  Тема 1. "Корпоративное право в исторической ретроспективе" 1 - а, 2 - б, 3 - в,г, 4 - б, 5 - а, 6 - б, 7 - б, 8 - в. Тема 2. "Предмет и метод корпоративного права" 1 - в, 2 - а ,б, 3 - а , 4 - а,б, 5 - а,б, 6 - а,г, 7 - а, 8 - а,в. Тема 3. "Корпоративные нормы" 1 - в, 2 - а, 3 -б, 4 - а,б, 5 - б, 6 - б, 7 - а, 8 - в. Тема
 7. Психодиагностика: проективные тесты
  Хотя психоаналитическая теория может использовать самые различные личностные тесты, проективные тесты связаны с теорией теснее всего. Проективные тесты содержат относительно неопределенные стимулы, на которые испытуемый волен реагировать, как хочет, и при этом он практически не может догадаться, как экспериментатор проинтерпретирует его ответы. Термин «проекция» был впервые использован по
 8. Составление тестов Упражнение
  Необходимое время. Около 1,5 часов. Цели • На практике попробовать составить объективные тесты для поиска, отбора или продвижения по службе сотрудников. • Обучить участников определенным методам оценки эффективности отборочных тестов на выявление навыков и способностей сотрудников. • Поближе познакомить участников с наиболее общими положительными и отрицательными сторонами тестирования в
 9. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ И СЛУЧАЙ ДЖИМА
  Как мы видели, эмпирические исследования личности включают измерение личностных характеристик, предположительно имеющих теоретическую значимость. Термин диагностика, или психодиагностика (assessment), обычно имеет отношение к измерению личностных свойств индивидов для решения задач практического или прикладного характера: будет ли данный человек подходящим кандидатом для данной работы? будет ли
 10. Внешний и внутренний локусы контроля (интернальность-экстернальность)
  Интересное сравнение экспериментальных и корреляционных подходов к исследованию можно сделать, если ненадолго вернуться к эксперименту с выученной беспомощностью у людей (см. рис. 2.1). Напомним, что в нем было 76 Глава 2. Научное исследование личности показано, что в новой ситуации у испытуемых, которые поначалу оказывались в безвыходном положении, время реакции на световой сигнал было
 11. Определение политической СОЦИОЛОГИИ
  Одним из аспектов социологии является управление обществом — важный момент его развития, который нуждается в особом рассмотрении в рамках и социологии,!и политологии. Политическая социология — это промежуточная между социологией и политологией дисциплина, которая изучает взаимоотношения между обществом и государством, социальным строем и политическими институтами. Политическая социология
 12. Так, в ряде отделов центральной нервной системы обнаружены рецепторы, взаимодействующие с бензодиазепинами (транквилизаторами),
  Так, в ряде отделов центральной нервной системы обнаружены рецепторы, взаимодействующие с бензодиазепинами (транквилизаторами), наркотиками (опиатами) и т. д. Таким образом, центральная нервная система и наиболее поздние образования головного мозга являются тем органом, который осуществляет интегративную и регулирующую деятельность организма, поддерживает динамическое постоянство внутренней среды
 13. 2. Выводы
  Учебно-практическое пособие «Конституционное право зарубежных стран» подготовлено в соответствии с учебным планом подготовки специалистов с высшим юридическим образованием и дает цельное представление об основных институтах современного конституционного права. В пособии анализируются основы конституционно-правового статуса личности, организации государственной власти и местного самоуправления в
 14. Проективные тесты и психоаналитическая теория
  Что можно сказать о взаимосвязи между проективными тестами и психоаналитической теорией? Конечно, данные теста Роршаха и ТАТа приобретают смысл благодаря теоретической интерпретации ответов на эти тесты и в особенности благодаря психоаналитической трактовке символов. Однако, даже если оставить это обстоятельство в стороне, трудно себе представить, как другие теории личности могли бы использовать
 15. Прожективные тесты отличаются особым композиционным содержанием (неопределенностью,
  Прожективные тесты отличаются особым композиционным содержанием (неопределенностью, незавершенностью) и направлены на выявления особенностей личности, ее установок, мотиваций, в том числе неосознаваемых. Наиболее распространенными из них являются тесты Роршаха и метод ТАТ (тематический апперцепционный тест). Задания теста Роршаха похожи на чернильные пятна, полотна карт теста однотонные, другая
Портал "Все Учебники" © 2014
info@lib.sale