Тестовий контроль

Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає:

а) першому рівню конкурентоспроможності;

б) другому рівню конкурентоспроможності;

в) третьому рівню конкурентоспроможності;

г) четвертому рівню конкурентоспроможності.

2.

Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства націлений на:

а) максимальне задоволення потреб споживачів;

б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;

в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;

г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT-аналізу:

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT-аналізу визначаються:

а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;

б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;

в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;

г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9.

До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж);

б) соціальна відповідальність;

в) законодавча і нормативна база;

г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:

а) силу підприємства;

б) слабкість,

в) зовнішню можливість,

г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE:

а) маркетингові можливості підприємства;

б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;

в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;

г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE визначаються конкретні показники для оцінки:

а) на початковому;

б) на етапі розробки критеріїв;

в) на етапі узгодження стратегії;

г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE, рекомендованою стратегією є:

а) консервативна стратегія;

б) захисна стратегія;

в) конкурентна стратегія;

г) агресивна стратегія.

15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/McKinsey рекомендується за умов:

а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності підприємства.

<< | >>
Источник: Жарко. Менеджмент ресторанного хозяйства.

Еще по теме Тестовий контроль: