загрузка...

Тестовий контроль

Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір).

1. Ситуація, при якій успіх у конкурентній боротьбі підприємства залежить від якості, ефективності управління, організації виробництва, відповідає:

а) першому рівню конкурентоспроможності;

б) другому рівню конкурентоспроможності;

в) третьому рівню конкурентоспроможності;

г) четвертому рівню конкурентоспроможності.

2. Загроза появи нових конкурентів на певному ринковому сегменті:

а) знижує потенціал прибутковості сегменту;

б) обумовлює підвищення рівня витрат на стимулювання збуту;

в) обумовлює підвищення рівня капіталовкладень, необхідних для утримання досягнутого рівня конкурентоспроможності;

г) усе перераховане вірно.

3. Конкурентна перевага, отримана за рахунок виробництва продукції з унікальними споживчими властивостями, орієнтована на:

а) дешеві канали збуту;

б) низькі витрати;

в) стандартизацію товарів;

г) диференціацію товарів.

4. Пряме порівняння окремих індикаторів конкурентоспроможності з метою визначення переваг і недоліків порівнюваних підприємств – це зміст методу:

а) рангів;

б) різниць;

в) балів;

г) моделювання.

5. У якій послідовності виконуються етапи стратегічного аналізу:

а) аналіз ідеї, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз модернізації, аналіз досвіду;

б) аналіз досвіду, аналіз можливостей, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання;

в) аналіз факторів впливу, аналіз можливостей, аналіз виконання, аналіз досвіду, аналіз результатів;

г) аналіз можливостей, аналіз досвіду, аналіз ідеї, аналіз модернізації, аналіз виконання.

6. SWOT-аналіз підприємства ресторанного господарства націлений на:

а) максимальне задоволення потреб споживачів;

б) забезпечення максимальної ефективності використання потенціалу;

в) визначення привабливості ринку взагалі та виявлення позиції підприємства на ньому;

г) виявлення сил і слабостей, загроз і можливостей з метою розвитку сил у відповідності з обмеженими можливостями.

7. Яке з наведених тверджень можна вважати перевагою SWOT-аналізу:

а) об'єктивність вибору та ранжування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

б) добра адаптація до середовища, що постійно змінюється;

в) потужна підтримка прийняття конкретних управлінських рішень;

г) періодична діагностика ринку та ресурсів підприємства.

8. В процесі формування корпоративної стратегії фірми з допомогою SWOT-аналізу визначаються:

а) стратегія адаптації до середовища і стратегія адаптації до ресурсів підприємства;

б) стратегія адаптації до середовища і стратегія формування середовища;

в) стратегія активного наступу і стратегія пасивної оборони;

г) ділова, функціональна і операційна стратегії.

9.

До складу факторів, що характеризують сильні і слабкі сторони підприємства, не належить:

а) репутація (імідж);

б) соціальна відповідальність;

в) законодавча і нормативна база;

г) трудові ресурси.

10. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно за рахунок позикових коштів можна розглядати як:

а) силу підприємства;

б) слабкість,

в) зовнішню можливість,

г) зовнішню загрозу.

11. Сума різниць між експертними оцінками внутрішніх факторів підприємства, що досліджується, і найвищими оцінками серед конкурентів - це:

а) показник інтенсивності конкуренції;

б) рівень нестабільності внутрішнього середовища підприємства;

в) звичайна конкурентна сила підприємства;

г) абсолютна конкурентна сила підприємства.

12. Якої групи критеріїв немає у моделі SPACE:

а) маркетингові можливості підприємства;

б) конкурентноздатність підприємства і його становище на ринку;

в) привабливість сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство;

г) стабільність сектора (галузі), у якому (якій) функціонує підприємство.

13. На якому організаційному етапі аналізу за методом SPACE визначаються конкретні показники для оцінки:

а) на початковому;

б) на етапі розробки критеріїв;

в) на етапі узгодження стратегії;

г) на завершальному етапі.

14. Якщо вектор спрямовується у нижній лівий квадрант системи координат SPACE, рекомендованою стратегією є:

а) консервативна стратегія;

б) захисна стратегія;

в) конкурентна стратегія;

г) агресивна стратегія.

15. Стратегія розширення діяльності відповідно до моделі GE/McKinsey рекомендується за умов:

а) високої привабливості ринку та хитливого стратегічного стану підприємства;

б) високої привабливості ринку та середньої конкурентоспроможності підприємства;

в) середньої привабливості ринку та середньої стратегічної позиції підприємства;

г) низької привабливості ринку та високої конкурентоспроможності підприємства.

<< Предыдушая Следующая >>
Источник: Жарко. Менеджмент ресторанного хозяйства,

Еще по теме Тестовий контроль:

 1. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Організаційно-обслуговуюча система підприємства ресторанного господарства здійснює функції: а) доставки сировини та виробництва кулінарної продукції; б) реалізації та організації споживання готової продукції; в) збереження напівфабрикатів та реалізації готової продукції; г)

 2. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Перевагами суспільно-організованого харчування перед індивідуально-організованою формою харчування є такі: а) більші витрати часу на виготовлення продукції; б) ресурсозбереження; в) зменшення вільного часу населення; г) менші ціни на виготовлену продукцію. 2. Підприємства ресторанного господарства на

 3. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Визначте, яке мiсце займає споживчий ринок у системі ринкових відносин: а) споживчий ринок є початковою ланкою ринкових відносин; б) на споживчому ринку товари завершують своє пересування та надходять до кінцевого споживання; в) споживчий ринок є одночасно початковою та кінцевою ланкою у ринкових

 4. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Основними принципами менеджменту ресторанного господарства є: а) інтегрованість методів функціональних видів менеджменту та комплексний характер формування управлінських рішень; б) облік специфічних умов діяльності конкретних підприємств та високий динамізм управління; в) варіативність

 5. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. У складі виробничої системи підприємства ресторанного господарства виділяють такі функціональні підсистеми: а) виробничих процесів та складу елементів виробництва; б) допоміжних підрозділів; в) управління підприємством; г) усі відповіді вірні. 2. Якісним індикатором

 6. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. В умовах ринкової економіки розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності підприємств ресторанного господарства проводяться у такій послідовності: а) закупівлі – виробництво – збут; б) закупівлі – збут – виробництво; в) виробництво – збут – закупівлі; г) збут –

 7. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Економічна стратегія підприємства - це: а) сукупна дія груп факторів, що формують певний рівень стабільності зовнішнього середовища; б) основна комплексна мета, причина існування підприємства; в) ефективне досягнення цілей економічними методами і засобами; г) усі відповіді є правильними.

 8. Тестовий контроль

  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Традиційні системи вимірювання ефективності використання потенціалу підприємства ґрунтуються на: а) фінансових моделях взаємозв’язку показників діяльності; б) якісних оціночних індикаторах; в) бальних оцінках вимірювання ефективності використання ресурсного потенціалу; г) фінансових і

 9. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

  1. Какие из перечисленных групп объектов являются объектами судебно-медицинских экспертиз: 1. Живые лица; 2. Животные; 3. Растения; 4. Механизмы; 5. Трупы и их части; 6. Вещественные доказательства биологического происхождения; 7. Документы и материалы, содержащие информацию медико-биологического плана. 2. Различают две формы работы судебных медиков: 1. . . . . . . . . . . .

 10. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

  1. Судебная психиатрия включает несколько направлений: 1. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском кодексах; 2. Осуществление принудительных мер медицинского характера; 3. Осуществление психиатрической помощи осужденным в местах лишения свободы. 2. Основными методами исследования в психиатрии являются: 1. Клинико-психопатологический; 2. Психологический; 3.

 11. Классификация тестов

  В управлении персоналом используется широкий спектр тестов, разнообразные классификации которых приводятся в специальной литературе. Простейшие из них относятся к конструкции, форме заданий и тестовой методике в целом. Так, в зависимости от формы ответов тесты делятся на свободные, структурированные (со связными ответами), шкалированные, графические тесты и тесты с пробелами. Каждый из этих типов

 12. Составление тестов Упражнение

  Необходимое время. Около 1,5 часов. Цели • На практике попробовать составить объективные тесты для поиска, отбора или продвижения по службе сотрудников. • Обучить участников определенным методам оценки эффективности отборочных тестов на выявление навыков и способностей сотрудников. • Поближе познакомить участников с наиболее общими положительными и отрицательными сторонами тестирования в

 13. Комментарий к данным проективных тестов

  Что можно сказать о данных, извлеченных из проективных тестов, особенно если учесть тесную связь этих тестов с психоаналитической теорией? Неструктурированность тестов порождает множество субъективных реакций, связанных с уникальными аспектами личности Джима. Более того, замаскирован-ность истинных целей тестирования, которая является важной особенностью проективных тестов, позволяет заглянуть за

 14. Тестовые задания по теме 7

  Какие предусмотрены сроки хранения участниками ВЭД документов, необходимых для таможенного контроля? а) не менее 3 лет; б) в течение 5 лет; в) от 3 до 10 лет (в зависимости от вида и назначения документа). 1. Моментом начала таможенного контроля при ввозе товаров и транспортных средств является: а) когда таможенные органы приступают к проверке; б) когда подается декларация и

 15. 8.5. МЕТОД СИСТЕМЫ ТЕСТОВ

  При помощи тестов можно оценить уровень интеллекта сотрудников (рис. 8.1). Тесты позволяют также проанализировать речевые навыки. Область памяти Область интеллекта Область творческих способностей Область способностей для оптимальной умственной работы с оптическим материалом Область способностей для оптимальной умственной работы с практическими и техническими вещами Область