<< Предыдушая Следующая >>

7.2. Стратегія діяльності підприємства ресторанного господарства: її зміст та порядок розробкиПоняття “стратегія” увійшло в економічну практику в 50-ті роки ХХ ст. як відповідь на зростання значущості факторів зовнішнього середовища для життєдіяльності підприємства. Суть нового підходу до управління діяльністю підприємства ресторанного господарства полягає в тому, що підприємство розглядається як складна виробнича, економічна і соціальна система, що розвивається. Вона змінюється в часі, підлягає впливу факторів зовнішнього середовища і сама впливає на нього.
Функціонування підприємства в нових умовах висуває на перший план вирішення проблем, що пов'язані з вибором і закріпленням певної частки ринку, формуванням конкурентного статусу підприємства і його підтримкою. Вирішенню цих проблем сприяє розробка стратегії розвитку підприємства.
Формування стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства дозволяє:
- визначити напрямок поведінки підприємства на ринку з урахуванням умов зовнішнього середовища;
- оцінити конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства;
- сформулювати глобальну мету його діяльності та цілі нею визначені;
- визначити ресурси, які необхідно залучити для досягнення поставлених цілей, та забезпечити їх найбільш ефективне використання.
Під стратегією підприємства ресторанного господарства розуміють процес формування генерального перспективного напрямку його розвитку на основі визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх можливостей підприємства з умовами зовнішнього середовища, розробки заходів, які забезпечують їх досягнення.
В процесі обґрунтування напрямків діяльності підприємства можуть формуватися різні типи стратегії, які класифікують за наступними ознаками ):
1. Залежно від масштабу розробки виділяють:
- загальну (генеральну) стратегію, яка являє собою процес розробки найбільш загальних концептуальних засад розвитку підприємства;
- допоміжні (підтримуючі) стратегії, в ході яких визначаються заходи та програми, необхідні для досягнення основної стратегічної мети підприємства.
2. За напрямками діяльності виділяють такі види допоміжних стратегій: -
маркетингова;виробнича (операційна); -
фінансова; -
інноваційна; -
стратегія здійснення інших напрямків та видів діяльності.
3. Залежно від виду ресурсів розробляють допоміжні стратегії: -
формування та використання трудових ресурсів;
- формування та використання матеріально-технічної бази; -
формування власного капіталу; -
залучення позикового капіталу та інших ресурсів.
4. За функціональним принципом виділяють такі допоміжні стратегії: -
товарна; -
взаємодії з ринками ресурсів; -
управління доходами, витратами та прибутком; -
стимулювання персоналу; -
інвестиційна; -
управління активами; -
запобігання банкрутству; -
управління ризиком.
5. Залежно від термінів реалізації стратегії можуть бути: -
короткострокові (до 1 року); -
середньострокові (на 3-5 років); -
довгострокові.
6. Залежно від темпів розвитку виділяють стратегії:
- “прискореного зростання” - передбачає щорічне значне підвищення рівня цілей над досягнутими показниками; характерна для підприємств, що розвиваються, пов'язана з високим ризиком;
- “обмеженого зростання” - є найбільш поширеною, для якої характерне встановлення цілей від досягнутого; характерна для підприємств, що задоволені своїм становищем, прибуткові та ефективні;
- “збереження становища” - орієнтована на забезпечення стабільного становища підприємства на ринку, зміцнення його ринкових позицій. Показники діяльності підприємства визначаються, виходячи з темпів, що прогнозуються, та характеру зміни ринку;
- “скорочення” - приймається тоді, коли показники діяльності підприємства погіршуються, при економічному спаді та загрозі банкрутства.
В межах даної стратегії можливі наступні альтернативи:
- ліквідація підприємства;
- реорганізація або ліквідація окремих підрозділів підприємства;
- скорочення обсягів діяльності та її переорієнтація (диверсифікація).
7. Залежно від способів забезпечення розвитку виділяють стратегії:
- концентрованого розвитку - передбачає розвиток підприємства за рахунок удосконалення діяльності в межах освоєного ринку;
- диверсифікаційного розвитку - передбачає розвиток підприємства за рахунок диверсифікації діяльності та освоєння нових ринків збуту;
- інтегрованого розвитку - передбачає розвиток підприємства за рахунок утворення нових структурних підрозділів, розвитку нових видів діяльності, застосування інтеграції з контрагентами.
Стосовно різних напрямків діяльності, видів ресурсів можуть використовуватися різні стратегічні моделі розвитку або комбінаційний підхід.
8. Залежно від стадії життєвого циклу підприємства, стратегії можуть забезпечувати “народження підприємства”, його “дитинство”, “юність”, перехід на стадію “рання зрілість”, “повна зрілість”, “старіння”.
Формування стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства є складним творчим процесом, який потребує високої кваліфікації виконавців.
Фактори, що впливають на обґрунтованість стратегії підприємства:
- об'єктивні: наявність інформації про зовнішнє оточення, кон'юнктуру ринків, конкурентний статус підприємства, ефективність діяльності та ін.;
- суб'єктивні: знання, вміння та навички виконавців.
Принципи розробки стратегії:
1) орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства та економічні інтереси його власників;
2) багатоваріантність можливих напрямків розвитку, яка обумовлена динамічністю зовнішнього середовища діяльності підприємства;
3) безперервність розробки стратегії, постійна адаптація змін у внутрішньому та зовнішньому середовищах;
4) комплексність розробки стратегії, узгодженість рішень за напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями.
Етапи розробки стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства (рис.
1):

Рис. 1 - Етапи розробки стратегії розвитку підприємства 1.
Усвідомлення місії підприємства.
Під місією підприємства розуміють генеральну глобальну ціль (причину, мотив) створення і функціонування підприємства (з точки зору його власників).
У більшості випадків місією підприємства є виробництво продукції (надання послуг), що відповідає потребам ринку та сприяє отриманню максимально можливого прибутку (це відповідає суті підприємницької діяльності).
2. Вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на діяльність підприємства.
Необхідність цього викликана впливом зовнішнього середовища на життєдіяльність підприємства. Воно не тільки визначає загальні умови ведення бізнесу, організацію підприємницької діяльності, але й обумовлює ринковий успіх (невдачу) підприємства, темпи його розвитку та результати діяльності.
3. Оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства, яка передбачає:
- аналіз ефективності господарської діяльності та оцінку стратегічного потенціалу підприємства, що покликані визначити його внутрішні проблеми;
- оцінку конкурентоспроможності підприємства, яка має за мету визначення його конкурентних переваг, що є запорукою зростання обсягів товарообороту й прибутку, та слабких сторін, які призводять до втрати частки ринку;
- оцінку конкурентного статусу підприємства, що спрямована на оцінку його внутрішніх можливостей зросту, підвищення ефективності використання стратегічного потенціалу.
4. Формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства.
Визначається система стратегічних цілей підприємства, які повинні мати: зміст; обсяг; спосіб вираження; рівень, якого необхідно досягти; період часу.
Процес формування цілей складається з двох етапів:
- якісне визначення цілей (наприклад, завоювання ринку);
- уточнення, узгодження, конкретизація та кількісне визначення цілей у вигляді системи показників діяльності, яких прагне досягти підприємство.
5. Розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка (вибір).
Поставлені цілі розвитку підприємства можуть досягатися різними способами. Для їх визначення та оцінки ефективності розробляються стратегічні альтернативи (варіанти розвитку). Їх відмінностями є: форми, методи, засоби, шляхи, час і ступінь досягнення, обсяг ресурсного потенціалу тощо.
Оцінка стратегічних альтернатив та вибір найбільш доцільної проводиться за наступними параметрами:
- узгодженість стратегії із зовнішнім середовищем;
- внутрішня збалансованість стратегії;
- реалізованість стратегії з урахуванням наявного ресурсного потенціалу;
- прийнятність рівня ризиків, пов'язаних із здійсненням стратегії;
- результативність стратегії.
6. Здійснення заходів, що спрямовані на реалізацію розробленої стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства.
Такими заходами є:
- розробка системи забезпечуючих (функціональних) стратегій, які визначають стратегічні цілі та основи управління ресурсами, економічними показниками, окремими видами та напрямками діяльності підприємства;
- формування політики підприємства за окремими напрямками діяльності, які являють собою форму реалізації загальної стратегії в розрізі окремих цілей виробничої, торговельної та фінансової діяльності;
- розробка системи тактичних планів, в яких встановлюється послідовність і терміни досягнення стратегічних показників, визначаються показники діяльності структурних підрозділів, ефективність використання ресурсів.
7. Моніторинг ходу реалізації стратегії та оцінка необхідності її коригування.
На цьому етапі роботи, який триває протягом всього періоду реалізації стратегії, проводиться моніторинг досягнення поставлених стратегічних цілей, контролюється стан внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Своєчасне внесення уточнень і доповнень в стратегію розвитку є запорукою успішного функціонування підприємства та досягнення поставлених цілей.


<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

7.2. Стратегія діяльності підприємства ресторанного господарства: її зміст та порядок розробки

 1. Жарко. Менеджмент ресторанного хозяйства,
  1. Ресторанне господарство в ринковій економіці 2. Підприємство ресторанного господарства на ринку кулінарної продукції 3. Теоретичні основи менеджменту ресторанного господарства 4. Менеджмент організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства 5. Менеджмент виробничої системи підприємства ресторанного господарства 6. Менеджмент забезпечуючої системи підприємства
 2. Питання для обговорення
  1. Дайте визначення поняття “стратегія підприємства ресторанного господарства”. 2. Які типи стратегій підприємства ви знаєте? Які класифікаційні ознаки покладені в основу їх визначення? 3. Назвіть принципи розробки стратегій розвитку підприємства ресторанного господарства. 4. Дайте характеристику етапів процесу формування стратегії розвитку підприємства ресторанного
 3. Питання для обговорення
  1. Дайте визначення поняття «організаційно-обслуговуюча система підприємства ресторанного господарства». 2. Висвітлить особливості просторової та часової структури організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства. 3. Як впливають форми обслуговування на структуру огранізаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства? 4.
 4. Питання для обговорення
  1. Розкрийте сутність менеджменту ресторанного господарства. 2. Охарактеризуйте основні принципи менеджменту ресторанного господарства. 3. У чому полягає основна мета та завдання менеджменту ресторанного господарства? 4. Назвіть основні моделі головної цільової функції підприємства та його управляючих систем. 5. Надайте характеристику моделі максимізації прибутку
 5. Питання для обговорення
  1. Дайте визначення поняття «менеджмент виробництва» та охарактеризуйте склад виробничої системи підприємства. 2. Розкрийте основні фактори розвитку виробничих структур підприємств ресторанного господарства у просторі. 3. Охарактеризуйте процес управління виробництвом та наведіть приклади кількісних і якісних показників цілей, що стоять перед керівництвом підприємств галузі.
 6. Питання для обговорення 1.
  Охарактеризуйте складові забезпечуючої підсистеми системи менеджменту підприємства ресторанного господарства. 2. Розкрийте сутність та висвітліть складові правового забезпечення системи менеджменту підприємства. 3. З’ясуйте, які види ресурсів необхідні підприємству ресторанного господарства для забезпечення нормального функціонування та розвитку. 4. Дайте визначення поняття
 7. Питання для обговорення
  1. Обґрунтуйте взаємозв’язок категорій “ринок”, “конкуренція”, “конкурентоспроможність”. 2. Дайте визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства”. Наведіть приклади підприємств галузі, що знаходяться на різних рівнях конкурентоспроможності потенціалу. 3. Які конкуренті сили діють на будь-якому ринку та зумовлюють силу конкуренції в галузі
 8. 3.4. Механізм менеджменту ресторанного господарства
  Процес управління діяльністю підприємства ресторанного господарства базується на певному механізмі. Механізм менеджменту ресторанного господарства є сукупністю основних елементів дії на процес розробки і реалізації управлінських рішень в області господарської діяльності підприємства ресторанного господарства. В структуру механізму менеджменту ресторанного господарства входять
 9. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. У складі виробничої системи підприємства ресторанного господарства виділяють такі функціональні підсистеми: а) виробничих процесів та складу елементів виробництва; б) допоміжних підрозділів; в) управління підприємством; г) усі відповіді вірні. 2. Якісним індикатором
 10. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Економічна стратегія підприємства - це: а) сукупна дія груп факторів, що формують певний рівень стабільності зовнішнього середовища; б) основна комплексна мета, причина існування підприємства; в) ефективне досягнення цілей економічними методами і засобами; г) усі відповіді є правильними.
 11. 6.1. Характеристика забезпечуючої системи підприємства ресторанного господарства
  До складу забезпечуючої підсистеми менеджменту підприємства ресторанного господарства належить: методичне, ресурсне, інформаційне, правове забезпечення. Методичне забезпечення складається з нормативно-методичних документів державного, міждержавного, регіонального, фірмового рівня, в яких викладені і обґрунтовані теоретичні, методичні і практичні рекомендації з розробки, функціонування і
 12. Тестовий контроль
  Виберіть одну правильну відповідь із наведених (альтернативний вибір). 1. Перевагами суспільно-організованого харчування перед індивідуально-організованою формою харчування є такі: а) більші витрати часу на виготовлення продукції; б) ресурсозбереження; в) зменшення вільного часу населення; г) менші ціни на виготовлену продукцію. 2. Підприємства ресторанного господарства на
 13. Питання для обговорення
  1. Ринок споживчих товарів як один із найважливіших сегментів споживчого ринку. 2. Класифікація ринку споживчих товарів. 3. Ринок кулінарної продукції як специфічний сектор споживчого ринку продовольчих товарів. 4. Сегментація ринку кулінарної продукції. 5. Обсяг і структура попиту на ринку кулінарної продукції. 6. Фактори механізму формування попиту на ринку
 14. 3.1. Сутність і основні принципи менеджменту ресторанного господарства
  Ресторанне господарство є важливою сферою людської діяльності. Діяльність підприємств галузі пов’язана із задоволенням потреб кожної людини, знаходиться під впливом множини факторів і охоплює широке коло питань організаційно-технологічного, економічного і фінансового характеру, що потребують повсякденного рішення. Управління багатогранною діяльністю підприємства ресторанного господарства є досить
Портал "Все Учебники" © 2014
info@lib.sale