загрузка...

Введення християнства на Русі

Другим важливим фактором, що сприяв як об'єднанню Київської Русі і перетворенню її на могутню феодальну державу, так і посиленню політичної влади володаря, було, безперечно, введення християнства на Русі. Процес христи-янизації Русі був складним і тривалим. Він, очевидно, проходив у три етапи: Аскольдове хрещення 60-х років IX ст.; хрещення Ольги, що стало своєрідною кульмінацією у боротьбі християнства проти поганства протягом 882-988 рр.; хрещення Володимира, яке знаменує остаточну перемогу нової віри1.

Запровадження християнства було закономірним явищем, що було тісно пов'язано із загальною історичною ситуацією в Європі. У розвитку Європи IX ст. було історичним рубежем, бо саме в той час завершилося формування феодальної основи, і більшість європейських народів вступила в епоху розвиненого середньовіччя. Для слов'янських народів це століття теж було знаменитим - перемогло християнство в Моравії, Чехії, Словаччині, утвердилося в Болгарії. За цих умов Володимир, з одного боку, прагнув піднести міжнародний авторитет держави, розширюючи міжнародні зв'язки з сусідніми християнськими державами; з другого -хрещення Володимира, який зайняв престол у Києві в жорстокій міжусобній боротьбі, мало сприяти легалізації і легітимізації політичної влади Володимира. Християнізація Русі мала зміцнити верховенство влади Володимира, освятити його титул кагана (рівний імператорському, який вперше прийняв ще Аскольд), вона мала також допомогти йому провести, крім адміністративної, ще й військову та судову реформи. Суть військової реформи полягала в ліквідації «племінних» військових об'єднань і злитті військової системи з системою феодального землеволодіння. Володимир роздавав лени з зобов'язанням військової служби та організації оборони в ленах. Це дало змогу досить швидко забезпечити охорону рубежів, створити надійне військо не лише проти зовнішніх, але й внутрішніх ворогів. Система бенефіцій


1 Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. К.. 1988 С.57.


сприяла створенню навколо Володимира прошарку особисто віддан°ї йому знаті.

Судова реформа полягала в усталенні та розмежуванні судів єпископського та градського. В прийнятому «Уставі святого князя Володимира, крестившаго руськую землю, о церковных судех» було визначено також місце церкви в державі, джерела її матеріального існування, сфери юрисдикції.

Матеріальне забезпечення встановлювалось у формі отримання десятої частини від централізованої феодальної ренти та інших прибутків (стаття 3). Стаття 4 вводила церковне судочинство та визначала межі світської юрисдикції, у статті 9 перелічувалися пункти широкої юрисдикції церкви. Для нас є найважливішим зміст статтей 4 і 5, в яких фактично проголошувалася відмова князя від втручання в справи церкви, які ій були передані, закріплювався поділ церковної і світської судової компетенції. Згідно з традиціями Візантії визнавався патронат князівської влади над церквою, тому, до речі, церковний статут був виданий від імені князя1.

Залежність Візантійської церкви від світської влади була майже повною. «Імператор, - зауважено в одній візантійській церковній хроніці XII ст. - є для церкви вищим володарем і охоронцем віри»2. Християнізація Русі значно прискорила розвиток культури - поширюється писемність, шкільництво, література, мистецтво, архітектура. Київська Русь була включена в коло християнської культури, що спиралася на величний фундамент античного Середземномор'я. Одночасно християнство як світогляд та ідеологія стали одним із вирішальних факторів зміцнення політичної влади князів, посилення ролі держави, одержавлення місцевого етносу. Про значення християнізації Русі М.Грушевський писав, що воно сприяло зародженню «единства политико-общественного уклада, общественных отношений и права», а також від цієї події почався процес еволюції Київської держави від збивання державишляхом збройної сили до легітимних державотворчих процесів, від панування князів-наїзників до панування князів-правителів.3

Хрещення Русі значно впливало і на міжнародне становище Київської держави, посилення рівноправних родинних


' Российское законодательство Х-ХХ веков. М., 1984. Т. 1. С40, 148-149.

2 Диль Ш. Основные проблеми византийской истории. М., 1947. С.71.

3 Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. С.57


зв'язків з пануючими династіями Європи. Тут доцільно навести і думку В.Липинського, який вважав, що оскільки християнство в Київській державі було введено згори, механічно, без зв'язку з місцевою культурою, що хоч і зміцнило спочатку державність, але не захистило, а може й дещо сприяло падінню Київської держави пізніше, в момент чужої експансії1.

<< Предыдушая Следующая >>
Источник: Кухта Б.Л.. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: Навчальний посібник] .-К.: Генеза. - 368 с, 1994

Еще по теме Введення християнства на Русі:

 1. Державно-політична влада в Київській Русі

  ОТЖЕ, ми приступаємо тепер до розгляду системи державно-політичної влади в Київській Русі та механізмів її функціонування. Силовими центрами в цей період були князь і віче, державна особа і народ. Ця обставина має принципове значення, бо історики довгий час дебатували питання: чим, якою була Київська держава -монархією чи демократією. Скажімо, знаний російський історик Карамзін розглядав

 2. ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

  ПОЛІТИЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ

 3. Введение

  Почти все управленческие роли менеджера требуют умения проводить групповую дискуссию: и межличностные, и информационные роли и роли, связанные с принятием решений (см. раздел 1, глава 1). Умение работать с группой позволяет использовать интеллектуальный ресурс подчиненных, решать проблему мотивации работников. Приобретаемое умение может стать способом демократизации и гуманизации менеджмента. Эти

 4. Введение в должность

  Процедура введения в должность, или ориентация, часто ограничивается приветствием новых сотрудников и, чтобы помочь поскорее устроиться, обеспечением их необходимой «для выживания» информацией. Понятно, что такие простейшие меры необходимы: новичкам нужно знать, где находятся туалеты, где можно сделать копии бумаг, где находится их рабочее место, кто их соседи, куда лучше всего ходить в обеденный

 5. ВВЕДЕНИЕ

  В настоящей работе освещаются вопросы, по которым автор в пос ледние годы выступал в различных юридических изданиях. Она не пре тендует на то, чтобы полностью рассмотреть все аспекты теории дока зательств В ней читатель найдет размышления по поводу спорных, дискуссионных проблем теории и законотворчества. Такой подход обусловлен не только кругом научных интересов автора, но имеет и объек тивную

 6. ВВЕДЕНИЕ

  Цель историографического введения — раскрыть историю исторической науки, изучающей деятельность политических партий и движений. Это требует выяснения того, как и в каких конкретных условиях формировалась литература по теме, кто были ее авторами и какие социальные заказы она выполняла. Необходимым условием поэтому становится объективный и критический анализ историографических и исторических

 7. 2) Введение контрагента в заблуждение

  Введение в заблуждение (misrepresentation) может быть непреднамеренным (innocent misrepresentation) или намеренным, обманным (fraudulent misrepresentation, fraud). В обоих случаях лицо вступает в договор вследствие сообщения ему контрагентом сведений, не соответствующих действительности. Наличие непреднамеренного введения в заблуждение или обмана определяется в зависимости от,, поведения

 8. ВВЕДЕНИЕ

  Международное частное право — учебная дисциплина, введенная в высших учебных заведениях для подготовки высококвалифицированных юриди­ческих кадров. Ранее курс международного частного права преподавался в специализированных вузах, которые готовили специалистов для работы в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических ведомствах. В настоящее время ситуация изменилась. Реформы, проводимые в

 9. 12.1. Введение

  В гл. 10, при рассмотрении примера с автомобильной дорогой, была установлена взаимосвязь между использованием мощности ресурса — в нашем случае пропускной способностью дороги — и общественными издержками. Мы нашли, что сверх определенного уровня использования дороги предельные общественные издержки начинают возрастать, причем ускоренно. Теперь обобщим эту зависимость, распространив ее на все

 10. ВВЕДЕНИЕ

  В первом разделе публикуются акты, связанные с проведением реформ государственного управления, которые имели существенное значение для укрепления единодержавной власти царя. Начало реформе высших органов управления было положено образованием в первые годы Северной войны Консилии министров, в которую входили главы важнейших приказов и военачальники. В этот же период большую роль в деле управления

 11. ВВЕДЕНИЕ

  В последнее время интеллектуальная собственность стала одной из основных движущих сил развития общества. В большинстве стран мира сложилась крупная отрасль общественного производства — экономика интеллектуальной собственности, вклад которой в валовой национальный продукт достиг нескольких процентов. Продукты интеллектуальной деятельности стали одним из основных товаров как традиционной

 12. ВВЕДЕНИЕ

  Вопрос формирование себестоимости произведенной продукции всегда являлся и по сей день является одним из важнейших, как для целей принятия управленческих решений, так и для целей исчисления налогооблагаемой прибыли предприятия. С точки зрения теоретической экономики, себестоимость, в первую очередь как суммовой показатель расходов организации по производству продукции, носит объективный характер

 13. ВВЕДЕНИЕ

  В настоящем разделе приводятся тексты двух памятников уголовного права: Артикул Воинский 1715 года (с приложением главы XLIX Воинского Устава 1716 года — «Патент о поединках и начинании ссор»). Статьи уголовноправового характера из книг I, IV и вся книга V «О штрафах» Морского Устава 1720 года. Текст Артикула Воинского и главы 49 Воинского Устава («Патент о поединках») печатается по первому

 14. ВВЕДЕНИЕ

  Устав князя Владимира Святославича принадлежит к числу памятников, которыми определялось правовое положение русской церкви в феодальную эпоху. Русская церковь с момента введения христианства стремилась обеспечить защиту своих интересов от чьих-либо посягательств. этой целью она добилась получения специальных актов великокняжеской власти, которые получили название церковных уставов. «Устав князя

 15. ВВЕДЕНИЕ

  Книга «Расы, нации, классы» вышла во Франции в 1988 г. и была переведена на многие языки (немецкий, английский, испанский, греческий, итальянский, турецкий и т. д.). Мы рады тому, что ее использовали, обсуждали, критиковали. Для нас ее второе французское издание, которое сейчас перед вами, появившееся в серии, позволяющей рассчитывать на новую аудиторию, - прежде всего дает возможность

 16. ВВЕДЕНИЕ

  В XIX в. в первобытных религиях видели две особенности, отделявшие всех их в целом от великих мировых религий. Первая состояла в том, что их вдохновителем был страх, другая — что они были неотделимы от представлений об осквернении и гигиене. Практически все описания первобытных религий, оставленные миссионерами или путешественниками, полны рассказов о том, в каком постоянном ужасе и страхе живут

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право России - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминология - Международное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право интеллектуальной собственности - Право собственности - Право социального обеспечения - Право юридических лиц - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Семейное право - Социология права - Страховое право - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Судебное дело - Судебные и правоохранительные органы - Таможенное право - Теория и история государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия права - Финансовое право - Экологическое право‎ - Ювенальная юстиция - Юридическая антропология‎ - Юридическая техника - Юридическая этика -